Osobné údaje dotknutých fyzických osôb sú spracúvané spoločnosťou Frey Services s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 136871/B , IČO 52301427, P Automobil Import, s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24731/B , IČO 35818425 a ďalšími sprostredkovateľmi v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov ustanovenými všeobecným nariadením o ochrane údajov, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými právnymi predpismi, a teda osobné údaje sú spracúvané legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania:

  • reagovania na pracovné ponuky a vybavenie personálnej agendy náborového charakteru
  • kontaktovania s cieľom získania ďalších informácií,
  • poskytnutia ďalších služieb vyplývajúcich z povinností stanovených právnymi predpismi,

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby ako prevádzkovateľ na účely: riešenia personálnej agendy – náboru potenciálnych zamestnancov, výberu z uchádzačov o zamestnanie, kontaktovania s cieľom poskytnutia relevantných informácií a v rámci vlastných spracovateľských činností.

Základné časti zmluvy medzi spoločnými prevádzkovateľmi o spracúvaní osobných údajov

Informácie o aktuálnych sprostredkovateľoch sú uverejnené na webových sídlach prevádzkovateľov v Zozname sprostredkovateľov

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe komunikácie sa spracúvajú výhradne po dobu nevyhnutnú na riadne vybavenie predmetnej komunikácie. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú.

Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva dotknutej osoby.